Regulamin Specfile z dnia 31 marca 2016 roku

 1. Ustalenia ogólne
  1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.SPECFILE.pl (dalej zwany Serwisem), jest własnością firmy SpecFile Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, 60-408, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego dla m. Poznania, KRS: 0000694508, NIP: 781 188 14 81, REGON: 367916252, numer telefonu: 606 22 11 13, e-mail: kontakt@specfile.pl
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest SpecFile Project Sp. z o.o.. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za zgodą użytkownika wyrażoną przy rejestracji w serwisie. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego specfile.pl spółki SpecFile Project Sp. z o.o. są zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody SpecFile Project Sp. z o.o. żadna część niniejszego serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana i kopiowana w całości lub w części, a także modyfikowana oraz transmitowana elektronicznie.
  4. Serwis stosuje pliki Cookies dla Użytkowników do przechowywania danych identyfikujących sesję użytkownika oraz anonimowych statystyk. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.
 2. Przeznaczenie serwisu Specfile
  1. Przeznaczeniem serwisu specfile.pl jest udostępnianie użytkownikom narzędzia do szyfrowania plików w celu zachowania ich poufności oraz narzędzia do współdzielenia szyfrowanych plików. Współdzieleniem nazywamy tu umożliwienie deszyfrowania zaszyfrowanych plików innym osobom wskazanym przez szyfrującego podczas procesu szyfrowania.
  2. W celu szyfrowania plików serwis dostarcza użytkownikom aplikację o nazwie Specfile, którą należy pobrać nieodpłatnie z serwisu (w formie elektronicznej). Po instalacji i uruchomieniu aplikacja wymaga zalogowania użytkownika, w tym podania jego adresu e-mail oraz określonego wcześniej hasła użytkownika. Uruchomienie aplikacji Specfile może być wykonane tylko w warunkach technicznych wymienionych na stronie pobierania aplikacji.
  3. Aktualnie serwis www.specfile.pl jest przechowywany i użytkowany na serwerach należących do amerykańskiej firmy DigitalOcean™ Inc. Serwery zlokalizowane są we Frankfurcie nad Menem. Wszelkie dane serwisu utrzymywane są w trybie „zero knowledge”, co oznacza ich bezużyteczność dla ewentualnego niepowołanego dostępu do ich zawartości.
 3. Aplikacja Specfile
  1. Pobrana nieodpłatnie aplikacja Specfile może być użytkowana w trybie konta Startowego (nieodpłatnego) lub Firmowego. Konto Firmowe wymaga wniesienia opłaty według cennika. Dopuszczalne jest testowanie konta Firmowego bez opłaty przez ustalony okres próbny.
  2. Aplikacja Specfile może tworzyć szyfrowane pliki współdzielone, czyli takie, które mogą być deszyfrowane także przez osoby wskazane przez szyfrującego. Osoby współdzielące (ich adresy e-mail) wskazuje szyfrujący podczas szyfrowania pliku.
  3. Hasło ustala użytkownik jednorazowo przy rejestracji w Serwisie Specfile. UWAGA! Jeśli hasło nie zostanie zapamiętane, a zaszyfrowany plik nie jest współdzielony, odszyfrowanie pliku nie jest możliwe.
  4. W celu odszyfrowania pliku aplikacja Specfile nie musi posiadać połączenia z siecią Internet. Połączenie takie jest wymagane przy dopisywaniu nowych użytkowników współdzielących.
  5. Do szyfrowania plików aplikacja używa algorytmu kryptograficznego AES z 256-bitowym kluczem. Użyty klucz szyfrowany jest algorytmem RSA z użyciem pary 4096-bitowych kluczy - prywatnego i publicznego. Aktualnie nie są znane metody deszyfracji tak szyfrowanych plików bez znajomości kluczy.
  6. Aplikacja Specfile umożliwia wysyłkę szyfrowanego pliku za pomocą poczty elektronicznej do osób współdzielących plik. Opcja ta wykorzystuje usługę Amazon Simple Email Service (SES), dzięki czemu zaszyfrowane pliki przesyłane są bezpośrednio do odbiorców bez pośrednictwa serwerów Specfile.
  7. Wszelkie dane aplikacji, przechowywane na komputerze użytkownika są utrzymywane w trybie „zero knowledge” , co oznacza ich bezużyteczność dla ewentualnego niepowołanego dostępu do ich zawartości bez znajomości hasła użytkownika (z wykluczeniem sytuacji, w której użytkownik skorzystał z opcji “Zapamiętaj hasło”).
  8. Każda kolejna wersja aplikacji Specfile deszyfruje pliki szyfrowane poprzednimi jej wersjami.
 4. Konto Startowe (nieodpłatne)
  1. Użytkownik konta Startowego (nieodpłatnego) może szyfrować i deszyfrować swoje pliki bez ograniczeń oraz deszyfrować pliki szyfrowane przez innych (jeśli występuje w nich jako współdzielący).
  2. Ograniczeniom dla konta Startowego podlega możliwość tworzenia szyfrowanych plików współdzielonych (odczytywalnych dla innych). Użytkownik konta Startowego może tworzyć takie pliki jedynie z osobami posiadającymi konto Firmowe.
  3. Użytkownik konta Startowego nie posiada dostępu do modułu ewidencji plików w panelu specfile.pl.
  4. Plikom szyfrowanym przez użytkownika konta Startowego nadawana jest automatycznie i wyłącznie klauzula Jawne.
  5. Użytkownik konta Startowego nie posiada dostępu do plików szyfrowanych posiadających klauzulę Zastrzeżone.
 5. Konto Firmowe
  1. Osoby przypisane do konta Firmowego mogą tworzyć szyfrowane pliki współdzielone między sobą, z osobami z innych kont Firmowych jak i z osobami z kontem Startowym.
  2. Plikom szyfrowanym przez osoby przypisane do konta Firmowego nadawana jest automatycznie klauzula Jawne. Osoba szyfrująca może nadać plikowi klauzulę Zastrzeżone, jeśli takie uprawnienie otrzymała od Administratora.
  3. Pliki z nadaną klauzulą Zastrzeżone można współdzielić tylko z osobami posiadającymi uprawnienia do tej klauzuli i tylko do takich osób je wysyłać (poprzez aplikację).
  4. Konto Firmowe tworzy wybrany administrator firmy (grupy) przez stronę Serwisu i wpisuje adresy e-mail osób potencjalnie upoważnionych do współdzielenia szyfrowanych plików. Administrator firmy może wskazać inne zgłoszone osoby jako dodatkowych administratorów.
  5. Każdy z administratorów firmy jest automatycznie przypisywany jako współdzielący do pliku szyfrowanego przez osoby z jego firmy (grupy), jeśli tylko klauzula tajności takiego pliku jest mniejsza lub równa klauzuli administratora.
  6. Administrator firmy może przydzielić sobie uprawnienia do klauzuli tajności Zastrzeżone. Wówczas może on przydzielić taką klauzulę także innym osobom w firmie.
  7. Każdy Administrator posiada dostęp do modułu ewidencji plików szyfrowanych, przesyłanych (przez aplikację) i deszyfrowanych w firmie. Ewidencja jest opcją, którą należy jednorazowo uaktywnić w panelu specfile.pl.
  8. Konto Firmowe wymaga wnoszenia opłat abonamentowych zgodnych z cennikiem (Załącznik 1). Opłaty te przyjmujemy w naszym serwisie za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24.
  9. Administrator konta Firmowego ma prawo do rezygnacji z tego konta i zwrotu wniesionej opłaty w terminie czternastu dni licząc od dnia wniesienia opłaty. Oświadczenie o rezygnacji z konta Firmowego (Załącznik 2) oraz inne reklamacje można wnosić na adres e-mail: kontakt@specfile.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.
  10. Rezygnacja z konta Firmowego oznacza przejście na konto Startowe (nieodpłatne) i nie wpływa na współdzielenie plików szyfrowanych przed datą rezygnacji.
 6. Uwagi końcowe
  1. Regulamin serwisu dostępny jest ze strony głównej serwisu specfile.pl. W tytule Regulaminu zawarta jest data początkowa obowiązywania Regulaminu. W przypadku zmiany, nowa treść Regulaminu wysyłana jest niezwłocznie do klientów pocztą elektroniczną. Przy braku akceptacji zmian Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania listu oraz zwrotu wniesionych opłat (w wielkości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego).
  2. Właściciel serwisu specfile.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
   1. zagubienia lub utraty przez użytkownika hasła do jego konta w aplikacji Specfile i niemożności odszyfrowania pliku z tego powodu;
   2. przekazania przez użytkownika hasła do jego konta innym osobom;
   3. niedostarczenia pliku szyfrowanego do wskazanych osób przy wysyłce pocztą elektroniczną.
  3. Właściciel serwisu specfile.pl nie udziela informacji dotyczących określonego pliku w zakresie faktu jego zaszyfrowania przy pomocy aplikacji Specfile, osoby szyfrującej czy osób współdzielących dany plik.
Załączniki

Załącznik 1 - cennik usług serwisu

Załącznik 2 - formularz odstąpienia od umowy